Hodowla

Border Collie Poland Laseczno

Psy o miłym usposobieniu i odpowiedniej psychice, poprawnym eksterierze zgodne z wzorcem rasy.

Dynamic-Quest

Nazwa i adres oferenta:

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO

Paweł Kolasiński

Laseczno 10

14-202 Iława

Tel. 510210342
ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja miksery do gnojownicy
 2. Specyfikacja wyposażenie obory
3. Obora przedmiar

 

Data publikacji zapytania ofertowego: 2016-05-24

ZAPYTANIE OFERTOWE 2016-05-24

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

 1. Wybudowanie budynku inwentarskiego - obora płyta wolnostanowiskowa (maty)  z automatycznym systemem usuwania odchodów zgodnie
 2. Mikser podrusztowy do gnojowicy o mocy 11 kW
 3. Mikser podrusztowy do gnojowicy o mocy 15 kW
 4. Wyposażenie obory

 

A. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

  1. Obora płyta wolnostanowiskowa (mały) z automatycznym systemem usuwania odchodów  – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem budowlanym; projekt budowlany do wglądu u zamawiającego
  2. mikser podrusztowy do gnojowicy 11 kW w pełnym automacie z czujnikiem temperatury, przecieku i blokady mechanicznej, zestaw szyn do wbetonowania, skrzynka sterownicza z dostawą  - zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zapytania
  3. mikser podrusztowy do gnojowicy  15 kW w pełnym automacie z czujnikiem temperatury, przecieku i blokady mechanicznej, zestaw szyn do wbetonowania, skrzynka sterownicza z dostawą  - zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zapytania ofertowego.
  4. wyposażenie obory – zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zapytania ofertowego.

 

B. Warunki udziału w postępowaniu

 

Minimum dwa lata doświadczenia w realizacji zadań inwestycyjnych związanych
z budownictwem rolniczym.
w celu weryfikacji warunku dostawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie, dokumenty

 

C. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena 100%

 

D. Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Punktacja w systemie porządkowym 1,2 ,3  odwrotnie do zajętego miejsca za spełnienie danego kryterium.

Liczba punktów dla oferty najkorzystniejszej w zakresie danego kryterium = Liczba złożonych ofert.

Oferta najmniej korzystna w zakresie danego kryterium otrzyma 1 punkt.

 

E. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

 

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo oraz firmy, które nie mają doświadczenia na rynku budowlano-inwestycyjnym w rolnictwie krócej
niż 3 lata.
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [1]

 

F. Termin składania ofert upływa w dniu:

 

08-06-2016 .. co najmniej 14 dni od upublicznienia zapytania ofertowego

 

G. Termin realizacji zamówienia:

 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31 maj 2017rok.

H. Ofertę należy złożyć w :

 

 

Laseczno 10

14-202 Iława

 

 

I. Akceptowana forma składania ofert :

 

 

Osobiście u wystawcy zapytania ofertowego

 

J. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej

 

 • Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym –przedmiar, specyfikacje
 • Wartość oferty netto-brutto, wartość podatku VAT
 • Wartość oferty netto
 • Termin realizacji zamówienia
 • Termin ważności oferty – 3 miesiące

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

 

 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 


[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Border Collie Dynamic-Quest